Algemene voorwaarden van mr. A.J. Spoelstra Omgevingsadviseur

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten en op alle uit hoofde van deze overeenkomsten uitgevoerde diensten. Toepasselijkheid van alle andere voorwaarden, waaronder in het bijzonder voorwaarden van opdrachtgever, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten

Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van een door ons uitgebrachte offerte. Door schriftelijke aanvaarding van de offerte aanvaardt opdrachtgever tevens dat deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zijn.

3. Prijzen/honorering

De in onze offertes genoemde bedragen zijn steeds exclusief verschuldigde omzetbelasting en exclusief eventuele administratie- en kantoorkosten, waaronder tevens begrepen eventuele reiskosten. In beginsel gelden voor de door ons te verrichten werkzaamheden de prijzen genoemd in de offerte, maar wij behouden ons het recht voor, indien blijkens de overeenkomst honorering gebaseerd is op vaste tarieven en opdrachtgever vooraf schriftelijk van wijziging van deze tarieven in kennis is gesteld, om de honorering op basis van gewijzigde tarieven te berekenen.

4. Betaling

Declaraties worden door ons maandelijks ingediend, eventueel op voorschotbasis. Indien op voorschotbasis wordt gedeclareerd zal bij einde opdracht verrekening plaatsvinden. Betaling van declaraties dient binnen 15 dagen na dagtekening. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan betalingsverplichtingen jegens ons te verrekenen met tegenvorderingen uit welken hoofde dan ook.

Bij niet dan wel niet tijdige betaling, dan wel anderszins niet of niet behoorlijke nakoming van enige op de opdrachtgever rustende verplichting jegens ons, is opdrachtgever vanaf de vervaldatum van een declaratie een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Wij zijn gerechtigd aan opdrachtgever een bedrag van 15% van het openstaande factuurbedrag in rekening te brengen als buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht om werkelijk gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze kosten het vastgestelde bedrag te boven gaan.

Naast het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten en rente zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk te ontbinden en verdere werkzaamheden te staken, onverminderd het recht om vergoeding van de door ons ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

5. Uitstel

Indien op verzoek van de opdrachtgever de door ons te verrichten werkzaamheden of een deel daarvan om welke reden dan ook worden uitgesteld, zal de opdrachtgever honorering verschuldigd zijn die overeenkomt met de stand van de werkzaamheden op het moment van het staken daarvan, vermeerderd met gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten die voor ons voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht door ons met derden aangegane overeenkomsten.

6. Herroeping of neerlegging van de opdracht

Elk der partijen heeft het recht om, met inachtneming van een termijn van 14 dagen, de opdracht voortijdig op te zeggen per aangetekende brief. In dat geval vindt afrekening plaats overeenkomstig hetgeen in art. 5 is geregeld.

7. Intellectuele eigendommen

De door ons in opdracht van opdrachtgever geproduceerde stukken worden aan opdrachtgever ter beschikking gesteld onder nadrukkelijk voorbehoud van aan ons toekomende intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever zal de door ons aan hem verstrekte stukken niet zonder toestemming in handen stellen van derden, behoudens voor zover dat de verwezenlijking van een werk noodzakelijk maakt. Opdrachtgever zal deze stukken niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij die stukken hebben geproduceerd, tenzij wij daarvoor schriftelijke toestemming verlenen.

8. Aansprakelijkheid

a. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van ons leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarvoor de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat wij in verband met die verzekering dragen. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

b. Indien door of in verband met de uitvoering van een aan ons gegeven opdracht of anderszins schade aan personen of zaken worden toegebracht, waarvoor wij aansprakelijk zijn, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door ons afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat wij in verband met die verzekering dragen.

c. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door ons worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Wij gaan ervan uit en bedingen zo nodig bij deze dat alle aan ons gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgever te aanvaarden.

d. Aansprakelijkheid voor schade die eventueel op ons zou kunnen worden verhaald vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag van voltooiing van onze werkzaamheden.

e. Voor kostenramingen van werken die namens de opdrachtgever door ons aan derden zullen worden aanbesteed, zijn wij niet aansprakelijk, indien blijkt dat het werk niet voor de geraamde kosten tot stand kan worden gebracht.

f. Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaan.

g. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen zijn mede bedongen ten behoeve van onze ondergeschikten en van degenen die door ons voor de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld.

9. Geschillen en toepasselijk recht

a. Op de rechtsverhouding tussen ons en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding tussen ons en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Leeuwarden, tenzij de wet anders voorschrijft.