Milieuadvies door Spoelstra Omgevingsadviseur

Milieuvergunning, Melding activiteitenbesluit, akoestiek, geur, Natura 2000, fijnstof, stikstofberekeningen (Aerius) zijn allemaal aspecten waarmee u als ondernemer en particulier mee te maken kunt krijgen. Dit is vastgelegd in o.a. de Wet Geluidhinder, de Wet Geurhinder en veehouderij, de Wet natuurbescherming, de Wet ammoniak en veehouderij en diverse andere sectorale regelingen en uiteraard in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Voor veel bedrijven is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing, zo nodig aangevuld met een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (Obm). U bent dan verplicht om bij een oprichting of wijziging van uw bedrijf een melding te doen bij de gemeente. Ook moet uw bedrijf voldoen aan de milieuregels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor grote bedrijven geldt dat zij een Omgevingsvergunning moeten hebben. De gemeente/provincie toetst of de gewenste bedrijfssituatie voldoet aan de milieuregelgeving. Aanvragen en meldingen welke door ons in overleg met u worden opgesteld (inclusief het tekenwerk) worden hieraan vooraf door ons getoetst.

Wet Natuurbescherming en Milieueffectrapportage

Voor veel bedrijven geldt dat in bepaalde situaties een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling of een Milieueffectrappportage (MER) moet worden opgesteld. Voor veel (agrarische) bedrijven geldt overigens een vormvrije mer-beoordelingsplicht.

De Wet natuurbescherming bepaalt of uw bedrijf een vergunning nodig heeft. Een stikstofberekening (Aeriusberekening) is dan noodzakelijk voor zowel de bouw- als gebruiksfase.

De noodzakelijke MER-notitie als de stikstofberekening verzorgen wij voor u.

Tekenwerk

Bij het maken van omgevingsaanvragen en andere milieudocumenten komt veel tekenwerk kijken. Over de vaardigheid van dit tekenwerk beschikken wij.

Juridische advisering

Is er bezwaar/beroep ingediend op uw vergunning of wilt u zelf bezwaar of beroep instellen tegen besluiten van de overheid waaronder (helaas) ook handhavingsbeschikkingen kunnen vallen dan staan wij u graag terzijde met het indienen van bezwaar, beroep of hoger beroep en de verdediging daarvan bij de Commissie Bezwaarschriften, Rechtbank of Raad van State.

Hebt u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee.